En viktig, stor og lokal industriaktør

9. mars 2021

Ytterst ved havet på Slagentangen ligger en av Norges største landbaserte eksportbedrifter; Esso raffineriet. Det gir mange arbeidsplasser til regionen vår og en plass for industri. Anne Fougner, ansvarlig for kommunikasjon og samfunnskontakt i Esso Norge, svarer her på noen spørsmål om bedriften.

Kan du fortelle oss litt om bedriften. Hvem dere er og hvordan dere ble til?
-Esso Norge AS er landets eldste energiselskap -etablert i Norge i 1893. Selskapets hovedkontor ligger på Forus i Sandnes kommune. Selskapets markedsaktiviteter drives fra kontoret på Skøyen i Oslo, mens raffineriet ligger på Slagentangen ved Tønsberg. Allerede tidlig på 1900-tallet drev Esso et Oljeraffineri på Vallø, men etter at raffineriet på Slagentangen ble innviet i 1961, ble operasjonene på Vallø gradvis omlagt og helt nedlagt i 2001.

-Raffineriet omformer råolje til petroleumsprodukter for forbruker- og industriformål. Produksjonen av petroleumsprodukter tilsvarer mer enn halvparten av Norges samlede forbruk av petroleumsprodukter. Prosesskapasiteten er 6 millioner tonn råolje. Om lag 60 prosent av raffineriets produksjon av petroleumsprodukter eksporteres. Det gjør raffineriet til en av Norges største landbaserte eksportbedrifter. All råolje, og om lag 90 prosent av produksjonen, losses eller lastes over Slagen kai. Det er omkring 650 skipsanløp i året.
I de senere årene er det også importert biodråstoff som blandes inn i bensin og diesel som leveres til det norske markedet. Essos avdelinger for distribusjon, salg og markedsføring er også lokalisert ved raffineriet på Slagentangen.

Hvilken rolle har du i Esso Norge?
-Jeg har jobbet i Esso Norge siden 1987, og har i de siste årene hatt ansvar for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Hva dere er opptatt av med tanke på lokalsamfunnet?
-Vi er opptatt av at Esso skal bidra til lokalsamfunnet og næringslivet i Tønsbergregionenen, og ha en god dialog med naboene til raffineriet. Derfor støtter vi flere idrettslag og foreninger i området, og har hatt stor glede av et samarbeid med Tønsberg Båtrace de siste årene. Vi inviterer også jevnlig til nabomøter der vi orienterer om driften på raffineriet. Videre tar vi gjerne i mot besøk av skoleklasser og andre grupper for orientering og omvisning på raffineriet (av smittevernshensyn har vi ikke hatt anledning til dette det siste året).
Jeg synes det er gledelig å registrerer at vi har en god dialog med lokalpolitikere og lokalmedia i Tønsbergregionen. Det er viktig for en stor, lokal industriaktør.

Hvem jobber hos dere på Slagentangen?
Totalt har ca 300 ansatte i Esso Norge sin arbeidsplass tilknyttet Slagen. I tillegg er over hundre ansatte hos Esso’s leverandører (også kalt kontraktører) tilknyttet aktiviteten på Slagenraffineriet. Ved større vedlikeholds- eller investeringsprosjekter på raffineriet, vil ytterligere flere hundre kontraktører kunne være engasjert på raffineriet.

Kan du si noe om lokasjonen til raffineriet?
Essos raffineri på Slagentangen er ett av to raffinerier i Norge har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden omtrent ti kilometer nord for Tønsberg sentrum. I tilknytning til raffineriet ligger Essoskogen som en fredfull oase og et svært populært utfartsområde for turgåing året rundt. Ut.no beskriver området som et av Tønsbergs viktigste rekreasjonsområder. Området er kjent for sin vakre flora og har et bredt nett av stier. Området er fredet av Fylkeskommunen og eiet av Esso Norge AS. Det er enkel tilgang i nord fra parkeringen ved Essoraffineriet eller fra syd ved Karlsvik friareal/strand. Det jobbes kontinuerlig med en aktiv forvaltning av området i henhold til en landskapsøkologisk plan. Vi håper at mange i regionen har stor glede av Essoskogen.
De fleste i regionenen har nok også fått med seg at Esso nå midlertidig har åpnet store deler av området på Vallø i og med at miljøopprydningsarbeidet på land som har pågått i de senere årene er ferdig. I påvente av beslutning om hvordan noe gjenstående oppryddingsarbeider langs kystlinjen på østsiden skal gjennomføres, er det gitt midlertidig tilgang til store områder, inklusiv tilgang til Batteriodden ytterst på halvøya.

Anne Fougner Nordic Public and Government Affairs Manager Esso Norge AS

Fakta om bedriften:

Etableringsår: 1893

Antall ansatte: ca. 300 stk på Slagentangen, samt over 100 ansatte kontraktører

Lokasjon: Slagentangen

 

Vil du vite mer? HER finner du mer informasjon!

Flere aktuelle saker